Здружение Без Граници 21 Век, Бугарија

Здружението Без Граници 21 Век е непрофитабилна организација, чии активности до сега беа во областа на прекуграничната и транс-националната соработка. Информации за целите на организацијата можат да се најдат на нивниот веб сајт: http://www.nf-21.com

Ние работиме најмногу со младите луѓе во областа на Ќустендил. Имаме завршено маркетинг проект кој ги вклучува општините и операторите од областа на Благоевград.

Здружението има досега успешно имплементирано четири проекти со интернационални партнери кои беа ко-финансирани од ЕУ:

“Младина, Култура и забава“ – во областа на културната размена и учеството на младите луѓе во заштита и развој на културните традиции во пограничниот регион меѓу Бугарија и Србија: http://network-youth.nf-21.com

“Сјајните планини“ – во областа на здравјето и велнес туризмот во планинските области: http://www.nf-21.com/shiningmountains

“Промоција на здравјето на младите“ – е проект кој се стреми да го подобри знаењето и вештините на младите луѓе во препознавањето и заштитата на самите себе против ризиците по здравјето: http://www.youth-health.net

“Зелени Амбасадори“ – зголемување на свеста кај младите луѓе за климатските промени и како секоја личност може да придонесе во намалување на нивното влијание: http://www.greenambassadors.eu.

E-Весник

Име:
Email: