Сојуз на Здруженијата за Техничка Култура на Македонија – Народна Техника

Сојузот на здруженија за техничка култура на Македонија е компетентна , волонтерска, апсолутно непрофитабилна организација на граѓани, кои работат на развојот и унапредувањето на техничката култура како знаечаен елемент на севкупниот развој на земјата.

Целта на организацијата е да води кон квалитет и зголемување на потенцијалот кај индивидуалците како основен ресурс, посебно од техничко-технолошки аспект кој е приоритет не само на развиените земји туку и на оние во развој. Улогата на организацијата е техничко-технолошкиот развој на младите луѓе преку ширење на знаењето за новите технологии и нивната глобална улога, но исто така и стимулација на развојот на креативните потенцијали во функција на педагошко образовни и продуктивно технички активности.

Организацијата има задачи да:

   Учење на технички, технолошки и информациони знаења и вештини;
   Откривање и стимулација на млади таленти за активности во полето на
      природните и техничките науки;
   Стимулација на креативноста и конкурентноста помеѓу младите луѓе;
   Поддршка на иновативни идеи;
   Популаризација на научните и техничките достигнувања;
   Заштита на околината;
   Создавање на квалитетни услови за развој на овој вид на активности
      во земјата.

Сојузи кои се членови на Собранието:

   Сојуз на клубовите на млади техничари и природници
   Сојуз на здруженијата на младите истражувачи – Наука на млади
   Кино сојуз
   Фото сојуз
   Сојузот на пронаоѓачи и автори на техничкиу напредувања на Македонија
   Радио-аматерски сојуз
   Сојуз за техничка култура во стопанството на Македонија

Главни активности:

   Национален натпревар на младите истражувачи во Република Македонија;
   Годишни регионални и национални натпревари за млади техничари
      и научници;
   Годишен Кино фестивал;
   Годишен национален фото натпревар;
   Младински проекти во областите на заштита на животната средина,
      техничката култура, земјоделството и електронското учење;

E-Весник

Име:
Email: