Съюз на сдруженията за техническа култура – Народна техника, Струмица

Съюзът на сдруженията за техническа култура – Народна техника е доброволна гражданска асоциация с нестопанска цел, която се ангажира с развитието и усъвършенстването на техническата култура като важен елемент от общото развитие на страната.

Целта на организацията е да повишава качеството и потенциала на лицата като основен ресурс, особено от техническа и технологична гледна точка, което е приоритет за страната. Ролята на организацията е да подпомага техническото развитие на младите хора чрез разпространение на знания за новите технологии и техния глобален контекст, както и чрез стимулиране развитието на творческия потенциал като функция от образователно-педагогическата и производствено-техническата дейност.

Задачите на организацията са както следва:

   Усвояване на технически, технологични и информационни знания и умения;
  Откриване и стимулиране на млади таланти и включването им в дейности
      в областта на природните и техническите науки;
   Стимулиране на творчеството и конкурентоспособността сред младите хора;
   Подкрепа за иновативни начинания и творби;
   Популяризиране на научни и технически постижения;
   Опазване на околната среда;
   Създаване на благоприятни условия за развитието на този вид дейности
      в страната.

Сдруженията членове на Съюза са:

   Сдружение на клубовете на научно-техническата младеж;
   Сдружение на младите научни изследователи – Наука за младежта;
   Сдружение на кинематографите в Македония;
   Сдружение на фотографите в Македония;
   Сдружение на иноваторите и на авторите на технически нововъведения;
   Сдружение на радиолюбителите в Македония;
   Сдружение за техническа култура в икономиката на Македония.

Основни дейности:

   Ежегоден национален конкурс за млади научни изследователи в
      Република Македония;
   Ежегодни регионални и национални конкурси за млади учени и технически
      специалисти;
   Ежегоден филмов фестивал;
   Ежегоден национален фото конкурс;
   Младежки проекти в областта на екологията, техническата култура,
      селското стопанство и електронното обучение.

E-Бюлетин

Име:
Email: